Πολιτικη Lloyd’s Register για την Ι.&.Ε ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Πολιτική Ποιότητας

Η Εταιρεία J. & E. Papadopoulos S.A. δραστηριοποιείται στους τομείς των ρουλεμάν, των θαλάσσιων ρουλεμάν, των συστημάτων στεγανοποίησης, των προϊόντων μετάδοσης ισχύος και του μηχανικού εξοπλισμού για θαλάσσιες και βιομηχανικές εφαρμογές. Είμαστε μία εταιρεία διανομής ανταλλακτικών, ως αντιπρόσωποι ευρωπαϊκών και αμερικάνικων κατασκευαστικών οίκων πιστοποιημένων κατά ISO.

Έχοντας ως γνώμονα την διαρκώς αυξανόμενη ικανοποίηση των πελατών μας, αλλά και την συνεχή βελτίωση της εταιρικής μας λειτουργίας, προχωρήσαμε στην εγκαθίδρυση και εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας για όλο το φάσμα των εργασιών μας, σύμφωνα με τις αρχές του προτύπου ISO 9001 : 2015. Όμως, επειδή η κυρίαρχη συνιστώσα της εταιρίας μας είναι οι άνθρωποί μας, έχουμε εγκαθιδρύσει και εφαρμόζουμε ένα Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία για το σύνολο των εργασιών μας, σύμφωνα με το πρότυπο OHSAS 18001 : 2007.

Στα πλαίσια του στρατηγικού πλάνου ανάπτυξης της «J. & E. Papadopoulos S.A.», τα παραπάνω δύο συστήματα περιγράφονται σε ένα Ενοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και Υγείας & Ασφάλειας, με κύρια επιδίωξη την εύρυθμη εφαρμογή των συστημάτων και την συνεργασία όλων των τμημάτων της εταιρίας μεταξύ τους, στην κατεύθυνση της διαρκούς βελτίωσης της εταιρικής λειτουργίας.

Μέσω της εφαρμογής του Ενοποιημένου Συστήματος και πάντοτε σε συμφωνία με την κείμενη νομοθεσία, επιδιώκουμε την επίτευξη ενός πλαισίου συγκεκριμένων στρατηγικών στόχων, μερικοί από τους οποίους είναι:

  • Η διασφάλιση ενός ικανοποιητικού επιπέδου εταιρικής οργανωτικής λειτουργίας, η οποία θα έχει την δυνατότητα να προσαρμόζεται στις χρονικές, ποσοτικές και ποιοτικές απαιτήσεις των πελατών μας. Σημαντικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια, παίζει και ο σύγχρονος εξοπλισμός της εταιρίας μας, για τον οποίο επιδιώκεται η μέγιστη δυνατή διαθεσιμότητα
  • Η εγκαθίδρυση ενός λειτουργικού συστήματος αναγνώρισης, παρακολούθησης Ευκαιριών και Απειλών του Οργανισμού που σχετίζονται με όλα τα Ενδιαφερόμενα Μέρη και αφορούν την ποιότητα και απορρέουν από τη δραστηριότητα του.
  • Η εγκαθίδρυση και η εμπέδωση ενός λειτουργικού συστήματος πρόληψης των επαγγελματικών κινδύνων για την διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, των πελατών και των συνεργατών μας
  • Η ελαχιστοποίηση-εξάλειψη των εργατικών ατυχημάτων
  • Η συνεχής βελτίωσης ποιοτικού ελέγχου των παραλαμβανομένων Α΄ υλών με σκοπό να προλαμβάνουμε συνθήκες που μειώνουν την ποιότητα των προϊόντων μας
  • Τέλος, ο σημαντικότερος στόχος για όλους όσοι εργαζόμαστε στην & E. Papadopoulos S.A., είναι η αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών μας, τόσο όσον αφορά την ποιότητα των υπηρεσιών μας, όσο και τους γενικότερους όρους της συνεργασίας μας μαζί τους

Στην κατεύθυνση επίτευξης των στόχων που έχουμε θέσει, φροντίζουμε για την συνεχή βελτίωση των  χρησιμοποιούμενων μεθόδων, επενδύοντας σε σύγχρονο εξοπλισμό  και στην αποτελεσματική  συλλογική  εργασία  του  έμπειρου  προσωπικού,  έτσι ώστε να παρέχουμε προϊόντα που πληρούν τις προσδοκίες των πελατών μας.

Η J. & E. Papadopoulos S.A. πραγματοποιεί εκπαίδευση του προσωπικού της στα παραπάνω θέματα, δίνοντας του τα εφόδια για να ακολουθεί και να εφαρμόζει τις προδιαγραφές του συστήματος διαχείρισης. Για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι, χρειάζεται η προσπάθεια όλων μας. Η διοίκηση της J. & E. Papadopoulos S.A. θα είναι αρωγός κάθε αξιόλογης και υλοποιήσιμης πρότασης, η οποία θα αποσκοπεί στην βελτίωση του ενοποιημένου συστήματος. Η πολιτική της εταιρίας μας θα επανεξετάζεται κάθε χρόνο, για να είναι διαρκώς επίκαιρη αναφορικά με τις απαιτήσεις των πελατών μας και τις συνθήκες υγείας και ασφάλειας.

Πληροφορίες / Ερωτήσεις? Επικοινωνία